Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas, s tim da je djelovanje Saveza bilo onemogućeno samo tokom ratova na ovim prostorima. Odmah po okončanju ratnih zbivanja u periodu 1992. – 1996. godina, Savez lovačkih organizacija je nastavio sa radom i djelovanjem s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije.

Poštujući volju lovaca, Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini je po okončanju ratnih dejstava nastavio rad i djelovanje, provodeći dugogodišnju tradiciju lovstva u Bosni i Hrecegovini. U Savez se već u početku učlanilo nekoliko lovačkih društava, koja su u startu omogoćila da se izaberu “izvršni organi” u Savezu. U ovom periodu pored lovačkih udruženja punopravni članovi Saveza bila su i preduzeća šumarstva koja su angažovanjem svojih stručnih službi ali i materijalno tehničkih sredstava davala veliki doprinos u razvoju lovstva, očuvanju staništa i zaštiti divljači.

Kada su se u potpunosti stekli uvjeti, održane su i prve Skupštine, pripremljeni i usvojeni određeni statutarni i planski dokumenti, poslije čega je Savez, pošto je ispunio uslove i proveo aktivnost usklađivanja sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama, upisan u Registar udruženja na nivou Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj: UP 08-07-1-2774/09 i pravno nastavio svoj rad i kontinuitet koji je utemeljen još 1925. godine.

Polazeći tako od činjenica da je Bosna i Hercegovina iz socijalističkog, prešla u kapitalističko društvo, sa svim posljedicama takvih promjena, stvorene su potrebe i za uređenjem oblasti lovstva, prije svega zakonodavnim uređenjem i donošenjem Zakona o lovstvu sa pratećim podzakonskim aktima. U tome je Savez preuzeo svoju ulogu da bi ostvario ciljeve zbog kojih su se lovačka udruženja objedinila u Savez, uzevši aktivno učešće, kako bi se izborio da lovci i lovačka udruženja dobiju lovišta na gospodarenje i korištenje.

Sve ove aktivnosti se dešavaju u periodu, kada državnu i društvenu imovinu žele da kupe trajno ili zakupe na duži vremenski period, raznorazni privatnici i stranci. Poseban interes je iskazan za prirodna bogastva i koncesije na lovištima, tako da su u periodu od 1996. godine do 2014. godine, uglavnom bile prisutne tendencije i priče o kupovini lovišta i koncesijama od strane privatnika, bez mogućnosti lovačkih udruženja da se uključe u taj postupak. Savez je u tome odigrao aktivnu ulogu i uključivši se u postupak priprema i donošenja Zakona o lovstvu, izborio status, gdje je u Zakonu utvrđeno “da se sportsko – privredna lovišta na području Federacije BiH, dodjeljuju lovačkim udruženjima na gospodarenje i korištenje”, što je svakako bio jedan od strateških ciljeva Saveza i lovačkih udruženja.

Savez se izborio i za samu opstojnost, obzirom da je u Zakonu o lovstvu, utvrđen kao posebna asocijacija lovaca u koju se udružuju lovačke organizacije radi ostvarivanja svojih javnih interesa i ovlaštenja vezanih za uzgoj, zaštitu, iskorištavanju divljači, zaštitu prirode i okoliša u očuvanju prirodnog staništa za divljač, njegovanja lovačke etike ili običaja, i drugih ciljeva koji se izražavaju kroz sportsko-rekreacione i ekološke aktivnosti, da bi se postigli sljedeći ciljevi:

- unaprjeđenje lovstva;
- pružanje stručne pomoći kod donošenja i provođenja mjera gospodarenja lovištima i obrazovanja lovaca;
- dosljedno provođenje zakona i drugih propisa o lovstvu i davanju prijedloga za njihovo unapređenje;
- ostvarivanje jedinstvene lovne politike, kao i ostvarivanje odnosa sa inozemnim lovačkim udruženjima;
- realizacija lovnog menadžmenta.

Pored nabrojanih ciljeva, koje je utvrdio Zakon o lovstvu, Savez izvršava i sljedeće svoje statutarne ciljeve:

- objedinjuje rad svih članica Saveza u Bosni i Hercegovini prema važećim propisima;
- organizira izdavanje svoga glasila “Lovačkog lista” i druge stručne literature iz oblasti lovstva;
- unaprjeđuje i provodi obuku mladih lovaca i razvija lovnu etiku među lovcima i članstvom;
- organizira i provodi lovačke ispite, ispite za lovočuvare, ispite za ocjenjivače lovačkih trofeja te druga lovno-strukovna zvanja i usavršavanja u saradnji sa svojim članicama;
- organizuje stručna savjetovanja, seminare, pre-davanja i druge oblike stručne pomoći lovačkim organizacijama i njihovim članovima;
- podstiče i pomaže naučno istraživačku djelatnost u lovstvu;
- podstiče i aktivno sudjeluje u donošenju te izmjenama i dopunama zakona i podzakonskih propisa, vezanih za lovstvo i zaštitu prirode;
- u saradnji sa Lovnim kinološkim savezom, sudjeluje u organiziranju, razvijanju i unaprjeđivanju radne lovne kinologije i lovnog streljaštva;
- unapređuje lovstvo, čuvanjem vrhunskih trofeja te njihovim prikazivanjem na prigodnim lovačkim izložbama;
- dodjeljuje lovačka odlikovanja i priznanja za doprinos u razvoju i unapređenju lovstva;
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i aktima Saveza.

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez surađuje s nadležnim državnim tijelima i uredima, naučnim, obrazovnim i drugim ustanovama, javnim i privatnim preduzećima, udruženjima i savezima. Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i može se učlaniti u druge međunarodne asocijacije te ugovarati i na drugi način uspostavljati međunarodnu suradnju prema postojećim propisima.

Isto tako Savez je u potpunosti ispunio svoju ulogu u predstavljanju lovstva i lovaca izvan granica BiH, jer je obnovio članstvo u međunarodnim asocijacijama (CIC-u – Međunarodni savjet za uzgoj, zaštitu i lov divljači i FACE-u- Federacija lovačkih asocijacija evropske unije), kao punopravna članica.

SVI PREDSJEDNICI SAVEZA LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

- Turković Dragan
- Šegrt Vlado
- Materić Ilija
- Đurčić Blažo
- Selmanagić Rizo
- Andrić Nikola
- Glavaš Pero
- Mandić Miljan
- Veljko Galić
- Nukica Alija
- Halilović Hidajet
- Alihodžić Salem
- Hodžić Muhamed - aktuelni predsjednik

SVI SEKRETARI SAVEZA LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

- Hrbač Ante
- Avramović Risto
- Karahasanović Alija
- Rapaić Živko
- Obradović Stevo
- Nedopek Muhamed
- Golić Svetozar
- Voloder Kenan
- Gurda Alen - aktuelni sekretar

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).