PREPORUKA LOVAČKIM UDRUŽENJIMA

Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini na osnovu inicijative Stručnog savjeta za lovstvo svojim članicama i lovcima daje slijedeće preporuke:

Zbog obimnijih snježnih padavina preporučuje se lovačkim društvima da u lovištima kojima gospodare procjene visinu snježnog pokrivača.

Ukoliko se utvrdi da je visina snijega 40 cm i viša te da znatno otežava kretanje divljači da eventualno u skladu sa Zakonom o lovstvu donesu odluke o privremenoj zabrani lova i da u svakom slučaju pojačaju aktivnosti na iznošenju hrane u lovišta u cilju prihrane divljači.

 

                                                                                                    

Glavni federalni inspektor za šumarstvo i lovstvo, na osnovu odredbi člana 125 stav 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine federacije BiH“, broj 35/05) i člana 80. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/06 i 08/10), po službenoj dužnosti, donosi:

Opširnije...

 

U prostorijama Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, održano je polaganje lovočuvarskog ispita u dva termina. Prvi termin polaganja bio je 22.03.2014. godine na koji je pristupilo 62 kandidata. Uspješno je ispit položilo 34 kandidata za lovočuvara, dok je kandidatima koji nisu zadovoljili kriterije, data šansa da polažu u drugom terminu.

Za drugi termin je određen datum 29.04.2014. godine, na koji je pristupilo 22 kandidata, koji su položili ispit za lovočuvara. Budućim lovočuvarima će biti uručena Uvjerenja o položenom lovočuvarskom ispitu.

 

 SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREPORUČUJE ČLANICAMA:

- Po zakonskim odredbama lovna sezona počinje 01.10.2014. godine, tj. prva nedjelja u mjesecu oktobru. S obzirom na to da se 12. oktobra 2014.godine, održavaju opšti izbori Upravni odbor i Stručni savjet Saveza preporučuju da otvor lova bude 19. oktobra 2014

Opširnije...

U prostorijama Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine, dana 22.03.2014. godine održana je prva od dvije planirane stručne edukacija za osposobljavanje kandidata za lovočuvara. Učešće je uzelo 59 kandidata, iz 24 lovačke organizacije.

Predavači su kandidatima predstavili sljedeće teme:

  • „Zakon o lovstvu Federacije BiH“ – Prof. Dr. Mersudin Avdibegović
  •   „Pravilnici o lovočuvarskoj službi“ - Dr. Vet. Sci Dražen Pavić
  •  „Obavljanje lovočuvarske službe u lovištu“ – Dipl. Ing. Šum. Salem Alihodžić
  •  „Ekonomsko – pravni status lovočuvarske službe“ – Dipl. Ecc Muhamed Žunić
  •  „Upoznavanje lovočuvara sa osnovama trofejne vrijednosti divljači“ - Dipl. Inž. šum. Kemal Starogorčić
  •  „Bolesti divljači, način prevencije i sprječavanje širenja zaraznih bolesti“ - Dr. Vet. Sci Alen Salkić

Po završetku predviđenog programa edukacije, prisutnim se obratio predsjednik Saveza lovačkih organizacije BiH, Salem Alihodžić,gdje jepredložio da termin za polaganje lovočuvarskog ispita bude 5. aprila 2014. godine.

Prva grupa će ispitu pristupiti u 10:00, koju će sačinjavati kandidati iz Sarajevskog, Bosansko–podrinjskog, Zeničko–dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona.

Druga grupa će ispitu pristupiti u 11.30, koju će sačinjavati kandidati iz Unsko–sanskog, Srednjobosanskog i Hercegovačko–neretvanskog kantona.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).