Aktom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj 08-26/7-868/17 M.B. (koji je dostavljen i Vama) od 12.04.2017. godine, obavješteni smo o navodno nezakonitom postupanju ovog Saveza kada je u pitanju pripremanje, organizovanje i provođenje lovačkih pripravničkih ispita, u vezi čega Vas želimo izvijestiti o sljedećem:


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini je u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“ broj 20/01, 42/03 i 63/08) uredno registrovan u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i upisan u knjigu registra Ministarstva pod brojem 918 za 2010. godinu (Riješenje broj UP 08-07-1-2774/09 od 15.02.2010. godine).


U vezi sa navedenim riješenjem, utvrđeni su ciljevi, koji su prepisani iz Zakona o lovstvu (Sl. novine FBiH broj 4/06, 8/10 i 81/14) Federacije Bosne i Hercegovine a posebno u članu 12 Zakona.


U skladu sa Zakonom i Pravilnikom o programu, uslovima i načinu polaganja lovačkog ispita (Sl. novine FBiH broj 5/08), ovaj Savez organizuje i provodi lovačke ispite, poštivajući sve odredbe navedenog Pravilnika, uz napomenu da se ispiti uredno organizuju i provode još od 1997. godine, o čemu se u našem Savezu vodi posebna evidencija u vidu registra.


Određeni manji nesporazumi prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su nastali početkom 2016. godine kada je sekretar ovog Saveza Voloder Kenan u skladu sa Zakonom, stekavši uslove, otišao u penziju, a njegove poslove je preuzeo Gurda Alen uposlenik u Savezu.


Sva uvjerenja o redovno obavljenim ispitima u lovačkim društvima: „Krušćica“ Vitez, „Srndać“ Novi Travnik, „Biserna“ Goražde, „SLOuBIH“ Sarajevo, „Bihać“ Bihać, „Koznik“ Konjic, „Tetrijeb“ Jablanica, „Neretvica“ Buturović Polje, „Semešnica“ Donji Vakuf, „Divokoza“ Fojnica, „Jelen“ Cazin, „Lovac“ Mostar i „Tetijeb“ Olovo, Ministarstvo nije ovjerilo i potpisalo iz razloga što  Voloder Kenan nije izvršio tehničke pripreme i potpis zapisnika, u svojstvu sekretara Komisije i ako u Pravilniku o pologanju lovačkog ispita  nije obaveza da sekretar treba da potpisuje zapisnik.


Pošto navedena uvjerenja još uvijek nisu potpisana, ovaj Savez je na zahtjev lovačkih organizacija i lovaca koji su uredno položili ispite, a radi ostvarivanja njihovih prava, izdavao potvrde o položenom ispitu, na osnovu evidencije i registra a u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, jer takva praksa postoji od ranije a što je u skladu sa važečim propisima.


Ne vidimo apsolutno nikakve smetnje u postupcima ovog Saveza u izdavanju Potvrda na osnovu registra evidencija, posebno u postupcima ostvarivanja određenih prava lovaca u nabavljanju i nošenju lovačkog oružja u skladu sa Zakonima o naoružanju u pojedinim Kantonima i iznenađuje nas postupak Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, posebno što su se Vama obratili u vidu zvaničene obavijesti, što po našem mišljenju govori o neprimjerenom postupanju državnih organa i službenika, o po njihovim navodima “o eventualnim nezakonitim radnjama”.

Još jednom napominjemo da Savez svu svoju djelatnost, pa i lovačke pripravničke ispite provodi javno i transparentno u potpunosti prema važećim propisima.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVEZA

Salem Alihodžić

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).