Skupština  LKSuFBiH je održana dana 29.04.2014.godine u Sarajevu. Skupštinom je predsjedavao predsjednik Skupštine Ljuca Jasmin.

Na prijedlog predsjednika Skupštine izabrana su tijela neophodna za rad Skupštine.

Verifikaciona komisija:

Zaim Čaušević

Velagić Dragan

Radno predsjedništvo:

Ljuca Jasmin

Alihodžić Salem

Kemaludin Delić

Zapisničar:

Gurda Alen

Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

Verifikaciona komisija je  izvijestila  da je prisutno 14 delegata od mogućih 15 i da Skupština može punopravno odlučivati i donositi odluke i zaključke.

U nastavku Skupštine predsjednik je predložio sljedeći

DNEVNI RED 

Usvajanje izvoda iz zapisnika sa Skupštine održane 13.06.2013.godine;

Izvještaj o aktivnostima Upravnog odbora u 2013.godini ;

Finansijski izvještaj za 2013.godinu ;

Izvještaj Nadzornog odbora o radu i poslovanju Saveza;

Izvještaj o provedenim kinološkim aktivnostima u 2013.godini;

Prijedlog Finansijskog plana za 2014.godinu i Plan aktivnosti za 2014.godinu,

Tekuća pitanja.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

ADD 1.USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE ODRŽANE 13.06.2013.GODINE

   Na razmatranje je stavljen Izvod iz zapisnika sa prethodno održane Skupštine. Budući da na isti nije bilo primjedbi stavljen je na glasanje.

 Izvod iz zapisnika je usvojen jednoglasno.

ADD 2.IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA UPRAVNOG ODBORA U 2013.GODINI

   Izvještaj o aktivnostima Upravnog odbora delegatima je dostavljen sa materijalima za Skupštinu te je isti otvoren za diskusiju.

     Na ponuđeni izvještaj nije bilo primjedbi ali se diskusija vodila o više tema gdje je prvi diskutovao Ljuca Jasmin i ukazao na nelogičnosti kod odnosa prijavljenih pasa i broja članova u pojedinim lovačkim organizacijama i dao prijedlog da se formira baza podataka članova lovačkih organizacija kao i njihovih pasa kako bi se smanjila mogučnost prijavljivanja fiktivnih legala.

   Predsjednik Upravnog odbora Muhidin Handžić je podržao prijedlog Jasmina Ljuce i objasnio da je Upravni odbor donio odluku po kojoj jedan lovac može prijaviti besplatno dva legla u toku godine kako bi se i na taj način umanjila mogućnost zloupotreba.

   Delegat ispred Srednjebosanskog kantona Ređo Haskić je mišljenja da lovac može prijaviti samo jedno leglo kao i da mu je poznato da ima zloupotreba prilikom prijavljivanja legala. Takođe je istakao de je neophodno da svako leglo pregledaju vođe uzgoja.

   Ljuca Jasmin je u svom obraćanju rekao da se uputi dopis prema lovačkim organizacijama u kojem će se između ostalog tražiti podaci o vlasnicima pasa kako bi se vodila evidencija i izrazio mišljenje da se na obradu prihvate samo prijave legala za vlasnike pasa koji se nalaze u evidenciji Saveza.

   Zaim Čaušević je istakao da je potrebno da se imenuju vođe uzgoja odnosno pomoćnici vođa uzgoja koji će biti zaduženi za preglede legala.

   Predsjednik  LKSuFBiH se osvrnuo na prijedloge Ljuce Jasmina i Zaima Čauševića te je prisutne upoznao da se u Savezu kontinuirano vodi evidencija prijava legala odnosno izdatih rodovnika od 2012.godine i da je Upavni odbor imenovao vođe uzgoja na nivou kantona. Dalje je objasnio da će svaka lovačka organizacija imenovati lica koja će obavljati funkciju asistenata vođa uzgoja koji će biti odgovorni kantonalnim vođama uzgoja,  a koji će po odslušanoj edukaciji moći vršti preglede legala.

   Predstavnik Unsko-Sanskog kantona Kemaludin Delić je dao mišljenje da jedna prijava legla po lovcu  ide na teret Saveza, dok bi  sami vlasnici ostale prijave plaćali po cjenovniku Kinološkog saveza u BiH. Takođe je konstatovao da prijava legla koja nije potpisana od strane vođe uzgoja ne može biti obrađena.

Nakon provedene diskusije predložena su dva zaključka:

Da se lovačkim organizacijama uputi dopis u kojem se traži da u što kraćem roku dostave podatke o imaocima pasa i da se upozore da leglo neće moći prijaviti lice za koje nisu podaci dostavljeni. Podaci koji će se tražiti su ime i prezime vlasnika psa, kao i svi relevantni podaci o ženci, obzirom da podnosilac prijave po pravilniku Kinološkog saveza u BiH može biti samo vlasnik ženke.

Da izabrane vođe uzgoja mogu imenovati asistente vođa uzgoja u lovačkim organizacijama u kantonu za koji su zaduženi i koji će moći potpisati prijavu koja će u tom slučaju biti validna. 

Zaključci su usvojeni jednoglasno.

ADD 3. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013.GODINU

   U nastavku sjednice otvorena je diskusija  po pitanju Finansijskog izvještaja za 2013.godinu. Na navedeni izvještaj nije bilo primjedbi.

Finansijski izvještaj za 2013.godinu je usvojen jednoglasno.

   Nakon razmatranja izvještaja usvojen je zaključak da lovačke organizacije 50,00 % kinološke kotizacije  plate do 30.04. a ostatak kotizacije mogu platiti do 30.06..

   Ukoliko imaju zakazanu kinološku manifestaciju prije zadanih rokova, kotizaciju treba da plate u punom iznosu do održavanja manifestacije.

    Takođe je jednoglasno usvojen zaključak da u što kraćem roku treba sačiniti ugovor koji će regulisati prava i obaveze kako Lovnog kinološkog saveza tako i njegovih članica.

ADD 4. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O RADU I POSLOVANJU SAVEZA

   Kako nije bilo primjedbi na izvještaj Nadzornog odbora isiti je stavljen na glasanje.

Izvještaj Nadzornog odbora je usvojen jednoglasno.

ADD 5. IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM KINOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA U 2013.GODINI

   Predsjednik LKS-a Muhidin Handžić je podnio sljedeći izvještaj:

Planom kinoloških aktivnosti je predviđeno održavanje kinoloških smotri i ispita urođenih osobina u 28 lovačkih organizacija. Održano je 29 redovnih smotri, 12 ispita urođenih osobina kao i 2 ispita na krvnom tragu. Na ovim kinološkim manifestacijama na ocjeni oblika pozitivno je  ocijenjeno 1035 pasa od čega je za 395 pasa bez porijekla za koje je predviđeno da se izrade B rodovnici na osnovu ocjena, dok je na  ispitu u radu ocijenjeno 190 pasa.

U 2013 godini za potrebe članica LKS-a preko BKS-a obrađeno 197 prijava legala odnosno 1274 rodovnika. Takođe je za 2012. godinu obrađeno 158 prijava legala odnosno izdato je 1032 prepisa rodovnika kako je bilo i dogovoreno ugovorom. Ostatak neobrađenih prijava će biti urađen u toku 2014. godine kada dokumentacija koja je vraćena lovačkim organizacija bude kompletirana.

  Haskić Ređo je predložio da se izvještaj o broju izdatih rodovnika pored navedenih elemenata u narednom periodu prikaže i po pasminama i istako da bi i ta informacija bila od određenog značaja.

Izvještaj o provedenim aktivnostima u 2013 godini je usvojen jednoglasno.

    Predsjednik Skupštine Ljuca Jasmin osvrnuvši se na dio izvještaja vezano za ispit urođenih osobina konstatovao da na nivou BiH nema važećeg Pravilnika za ispit urođenih osobina, te da treba uputiti dopis Bosanskom kinološkom savezu u kojem će se postaviti pitanje vezano za eventualnu izradu pravilnika od strane komisije Lovnog kinološkog saveza.

   Zaključeno je da Jasmin Ljuca i Muhidin Handžić utvrde sa Bosanskim kinološkim savezom vrijeme kada će Pravilnik za ispit urođenih osobina biti završen i ukoliko je potrebno da komisiji u sastavu Haskić Ređo, Ličanin Slobodan i Kemaludin Delić da zadatak da izrade navedeni pravilnik i predlože BKS-u na usvajanje.

ADD 6.PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2014.GODINU I PLAN AKTIVNOSTI ZA 2014.GODINU

  Delegatima je dostavljen Plan finansiranja LKS-a za 2014.godinu po kojem je predviđeno da kinološka kotizacija iznosi 3 KM po lovcu i 5 KM  po prijavljenom štenetu.

  Muhidin Handžić je izrazio mišljenje da iznos od 5 KM po prijavljenom štenetu ne bi bio veliki iznos za vlasnika psa obzirom da je po cjenovniku rodovnik 25 KM, ali da bi kotizacija u iznosu od 3 KM po lovcu mogla izazvati problem kod članica.

   Zaključeno je da se prema Skupštini Saveza lovačkih organizacija u BiH uputi prijedlog Plana finansiranja LKS-a za 2014.godinu gdje će kotizacija ostati 2 KM po lovcu i gdje će vlasnik legla plaćati 5KM po prijavljenom štenetu dok će ostatak potrebnih sredstava sufinansirati Saveza lovačkih organizacija u BiH.

     Predsjednik SLOuBiH Salem Alihodžić je delegate upoznao da po Planu finansiranja SLOuBiH predviđena edukacija kinoloških referenata koju treba održati krajem mjeseca maja.

     Delegat ispred Zeničko-Dobojskog kantona Kubat Fuad je predložio da se u Finansijski plan za 2014.godinu  u rashodima planira stavka „Edukacija kinoloških referenata“. Prijedlog nije usvojen obzirom da će troškove edukacije snositi SLOuBiH.

Prijedlog Plana finansiranja LKS-a za 2014.godinu je usvojen sa 13 glasova ZA i 1 glasom protiv.

   Dat je prijedlog da u toku 2014.godine Upravni odbor  u plan kinoloških manifestacija predvidi održavanje jedne smotre sa uzgojnim pregledom kao i jednu utakmicu u radu goniča.

  Muhidin Handžić je dao prijedlog da po održavanju edukacije kinoloških referenata treba održati zbor kinoloških sudija.

Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

ADD 7. TEKUĆA PITANJA

    Predstavnik Sarajevskog kantona Zaim Čaušević je prisutne informisao o zaključcima i odlukama sa Skupštine BKS-a na kojoj je prisustvovao u svojstvu delegata LKS-a.

    Jedan od zaključaka je bio održavanje edukacije kinološkog kadra u toku godine koju će zajedno organizovati BKS, SLOuBiH i LKSuFBiH.

    Takođe je zaključeno da se mogu samo  prijaviti legla od roditelja koji imaju ocjenu u eksterijeru sa CAC izložbe.

     U nastavku Zaim Čaušević je izvijestio i vezano za dopis  kinološkog sudije Redže Haskića, koji je uputio predsjedniku BKS-a, gdje je  Skupština BKS-a zauzela stav da se ne razmatra navedeni dopis obzirom da Ređo Haskić nije njihov član.  

  Na zahtjev Ređe Haskića usvojen je zaključak Skupštine LKS-a da se ponovo uputi dopis BKS-u u kojem će se tražiti dokument po kojem je izvršeno suspendiranje Ređe Haskića, Alena Salkića i Avde Šipčića.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).