Nadzorni odbor

Član 32.
Nadzorni odbor kontrolira finansijsko poslovanje Saveza i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja izvještava Upravni odbor.
Nadzorni odbor dužan je upozoriti na nepravilan rad organa Saveza, na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Saveza.
Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati finansijskomaterijalno poslovanje Saveza.
O svom radu Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu Saveza najmanje jedanput godišnje.
Svi organi Saveza dužni su Nadzornom odboru davati podatke, omogućiti mu uvid u dokumentaciju i druge podatke koje zatraži te ga izvijestiti o tome šta su učinili u vezi s njegovim nalazima i prijedlozima.

Član 33.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza Nadzorni odbor ima tri člana s mandatom od četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi pod predsjedavanjem predsjednika Nadzornog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora sam ili na zahtjev predsjednika Upravnog odbora Saveza ili pojedinog člana Nadzornog odbora.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).