U SLOuBiH održana edukcija za mentore

članove lovačkih društava iz tri kantona u prostorijama SLOuBiH održana je stručna edukacija za mentore na kojoj su mentori upoznati sa pravima i obavezama lovaca, pravilnim načinima lova te lovnoj etici i običajima.

BiH je 2009. godine potpisala CITES konvenciju, kao 175. država, a ključni problemi zbog kojih ovaj sistem u BiH još uvijek ne funcionira je neusklađenost nadležnih instutucija kada se radi o njenom sprovođenju

Krajem juna 2016. godine u prostorijama Saveza lovačkih organizacija u BiH održana je stručna edukcija mentora za pripravnike lovce, za članove lovačkih društava  Bosanskopodrinjskog, Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona. Edukaciji je prisustvovalo 80 članova lovačkih društava kojima će naknadno biti dodijeljeni i certifikati.

Lovačka etika

Mersudin Avdibegović, predsjednik Stručnog savjeta SLOuBiH održao je prezentaciju o historijatu lovstva, ukratko se vrativši na sami početak lovstva, međunarodnoj legislativi, lovnoj etici, običajima i kulturi te lovnom turizmu i potencijalima lovstva kao privredne grane. U obraćanju prisutnima predstavio je i značaj CITES konvencije, napomenuvši da je BiH 2009. godine kao 175. država potpisala ovu konvenciju.

Avdibegović te istaknuo da je ključni problem zbog kojeg ovaj sistem u BiH ne funkcionira neusklađenost nadležnih instutucija kada s radi o njenom sprovođenju, te još uvijek nerelaksirajući međuentitetski odnosi u BiH. Avdibegović je prisutne podsjetio i na Etički lovački kodeks koji u FBiH još uvijek ne postoji, te u kratkim crtama prepričao vlastiti prilog o lovačkoj etici i običajima u kojima je naveo pravila na osnovu kojih bi se svaki lovac trebao ponašati.

Također, kao ograničavajuće faktore za razvoj lovnog turizma u BiH Avdibegović je naveo skromnu populaciju nekih vrsta divljači, zakonska ograničenja, skromnu infrastrukturu, nedostatak marketinških aktivnosti i promocije, nedovoljan broj stručnog osoblja, crno tržište te slabu lovnu edukaciju i kulturu kao i političku nestabilnost.

Najčešće greške

Salem Alihodžić, predsjednik UO Saveza lovačkih organizacija u BiH u svojoj prezentaciji predstavio je ciljeve i zadatke koji bi trebali biti ispoštovani u lovstvu, razvoju lovstva te o važnosti stručnog osposobljavanja lovaca. Prisutne je također podsjetio na temeljne  stvari - šta znači biti lovac te o načinima lova. Alihodžić je podsjetio prisutne na Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja lovačkog ispita te samoj proceduri i načinu polaganja lovačkog ispita. Također, u svom obraćanju podsjetio je prisutne na prava i obaveze lovočuvara u lovištu, prava stručne službe kao i prava i obaveze lovovođa.

Kemal Starogorčić, član Stručnog savjeta SLOuBiH, koji je povremeno i član komisije za polaganje lovačkog ispita, u svojoj prezentaciji pričao je o planiranju i lovnom gospodarenju, ali i načinu polaganja ispita istaknuvši da prilikom edukacije, a kasnije i polaganja lovačkog ispita mentori trebaju biti objektivni. Naveo je i najčešće greške koje kandidati prave prilikom odgovora na neka pitanja pri polaganju lovačkog ispita.

Prisutni mentori bili su zadovoljni onim što su čuli, smatrajući ove prezentacije vrlo korisnim. 

Oprez sa oružjem

Kako bi mentori bili što bolje upoznati sa oružjem koje se nosi u lov i načinu na koji se njim rukuje, Maid Rifatbegović, član Stručnog savjeta SLOuBiH u svojoj prezentaciji prisutnim je skrenuo pažnju na ono što ne smiju zaboraviti prenositi pripravnicima u svojim lovačkim društvima. Naime, način nošenja i rukovanja oružjem izuzetno je važan, te je Rifatbegović podvukao da prilikom odlaska do mjesta lova puška mora biti otvorena te da cijev puške nikada ne treba biti usmjerena prema drugom lovcu. Naveo je i vrste puške te kalibre koji se koriste u lovu.

 

Redovna Skupština Saveza lovačkih organizacija u BiH je održana 23.04.2016. godine.

Sjednicom Skupštine su presjedavali predsjednik Skupštine Muhamed Žunić i potpredsjednik Skupštine Bešlija Nusret.

Predsjednik Skupštine nakon pozdravne riječi i uvodnog izlaganja predložio je slijedeći:

DNEVNI RED: 

 1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
 2. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivače zapisnika i usvajanje zapisnika sa prethodnog zasjedanja Skupštine,;
 3. Razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH, u periodu između dva skupštinska zasjedanja, i prijedlog planskih aktivnosti Saveza i Upravnog odbora unarednom periodu;
 4. Izvještaj novčanih tokova Saveza za period 01.01.-31.12.2015.godine, sa prijedlogom finansijskog plana Saveza za 2016. godinu;
 5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH u periodu između dva skupštinska zasjedanja;
 6. Izvještaj o radu Lovnog kinološkog Saveza FBiH za 2015. godinu;
 7. Odluke u prijemu novih članica u Savez lovačkih organizacija u BiH;
 8. R a z n o

 Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

ADD 1.USVAJANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE

    Delegati su od strane predsjednika Skupštine upoznati sa glavnim odredbama iz Poslovnika po kojem će se odvijati rad Skupštine, nakon čega je isti stavljen na glasanje.

Poslovnik o radu Skupštine je usvojen jednoglasno.

ADD2. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE, ZAPISNIČARA I OVJERIVAČE ZAPISNIKA I USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNOG ZASJEDANJA SKUPŠTINE 

 U nastavku sjednice se u skladu sa Poslovnikom pristupilo izboru radnih tijela i komisija Skupštine. 

Dati su prijedlozi za :

 1. Verifikacionu komisiju:
 • Softić Mensur
 • Grošić Edin
 • Čauš Jasmin
 1. Zapisničar:
 • Gurda Alen
 1. Ovjerivači zapisnika:
 • Duran Suljo
 • Dučanović Meho
 • Osmanagić Halil

Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

Verifikaciona komisija je konstatovala da od pozvanih 82 delegata prisutno 68 te Skupština može punopravno odlučivati i donositi odluke. (Navedeni broj prisutnih delegata se povćao na 71 dolaskom predstavnika iz Ld „Bihać“  i Ld „ Podozren“  Devetak).

Nakon obračanja Verifikacione komisije na usvajanje je stavljen zapisnik sa sjednice Skupštine koja je održana 11.04.2015. godine.

Obzirom da nije bilo primjedbi, Zapisnik je usvojen jednoglasno.

ADD 3.RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA SAVEZA LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BIH, U PERIODU IZMEĐU DVA SKUPŠTINSKA ZASJEDANJA, I PRIJEDLOG PLANSKIH AKTIVNOSTI SAVEZA I UPRAVNOG ODBORA UNAREDNOM PERIODU

Predsjednik Skupštine je pozvao diskutante po ovoj tačci Dnevnog reda nakon čega su se za diskusiju javili: Alihodžić Salem, Jasmin Dlakić, Ćamil Mujanović i Sakib Bešić.

Alihodžić Salem u svojstvu predsjednika Upravnog odbora SLOuBiH pozdravnim riječima se obratio skupu nakon čega je podnio izvještaj Upravnog odbora o provedenim aktivnostima u proteklom periodu. U svom izlaganju je pomenuo i pozitivnim ocjenio realizaciju aktivnosti na dodjeli lovišta lovačkim organizacijama na gazdovanje u Bosansko-podrinskom, Sarajevskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom i djelimično Hercegovačko-neretvanskom i Livanjskom Kantonu. Dalje u svom obračanju je naglasio da je neophodno  ujedinjenje lovačkih organizacija koje egzistiraju na području općine Konjic u jednu lovačku organizaciju u cilju lakšeg ostvarivanja prava na lovište. Takođe je napomenuo da prilikom rješavanja  problema koji je prisutan u Srednjebosanskom kantonu Savez će dati punu podršku članicama i to na način i pod uslovima koji njima najviše odgovara.

Dalje vezano za izdavanje Lovačkog lista predsjednik je izrazio žaljenje što se još uvijek raspravlja o tome dali svaki lovac treba da uzima lovački list nakon svih napora koji su učinjeni kako bi se isti doveo na nivo koji bi zadovoljio želje večine lovaca kako sadržajem tako i njegovim kvalitetom. U nastavku izlaganja se osvrnuo na  činjenicu da je veoma mali broj primjeraka „Monografije Saveza“ došao u ruke lovaca nakon svih napora učinjenih na njenoj promociji u proteklom periodu, što je veoma poražavajuće obzirom da se radi o veoma vrijednoj knjizi u kojoj je između ostalog navedena historija lovstva na našim područijima kao i podaci o lovačkim organizacijama sa njihovim članstvom. Takođe u svom govoru je pomenuo manifestaciju koja je organizovana na Igmanu gdje je ocijenio potrebnim za organizovanje takvih druženja ako je potrebno svake godine po kantonima. Pozitivnim je ocijenio riješavanje problema kod lovačkih organizacija koje egzistiraju na području općine Hadžići gdje je došlo do njihovog ujedinjenja što je bilo u skladu sa odlukom Skupštine Saveza. Zatražio je od Skupštine da se potvrde raniji stavovi vezani za novoformirana lovačka udruženja na općinama gdje već egzistiraju članice Saveza odnosno da im se ne daje podrška obzirom da takav jedan trend vodi raskolu među lovcima i još većim podjelama što je ne prihvatljivo.

Predsjednik je ukratko objasnio o aktivnostima koje se provode na sanaciji krova na zgradi Saveza što je i predviđeno u finansijskom planu. Takođe je istakao da će se nastaviti aktivnosti na edukaciji lovnog menađmenta odnosno da je za tekuću godinu planirana edukacija mentora za lovce pripravnike. Pomenuo je spremnost ministra Federalnog ministarstva za vodoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da da podršku na izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu, između ostalog o danima lova kao i dio koji govori o upotrebi pasa u lovu obzirom da je trenutno propisani period relativno kratak. U svom govoru je izvjestio da će se vršiti izmjene i dopune Lovačkog priručnika odnosno da će se između ostalog dopuniti sa ispitnim pitanjima što će doprinjeti i većoj pripremljenosti pripravnika za lovačke ispite.

Mišeljenja je da se javila potreba na osnivanju Savjeta-Saveza na nivou Bosne i Hercegovine čije tijelo će sačinjavati predstavnici tri Saveza koja egzistiraju na njenoj teritoriji. Način djelovanja i funkcija ovog tijela će biti određena normativnim aktima a osnovna bi bila predstavljanje Bosne i Hercegovine na međunarodnim skupovima.

Podsjetio je o potrebi formiranja evidencije članstva gdje će Upravni odbor naći način da se ista formira u što kraćem roku.

Dlakić Jasmin se obratio ispred Savjeta Zeničko-dobojskog kantona gdje je konstatovao da je ovaj Savjet nakon izvršene analize izvještaja Upravnog odbora odlučio da se isti jednoglasno podrži i usvoji. Podržana je aktivnost na vračanja knjigovodstva u Stručnu službu Saveza što će uveliko olakšati sam rad Saveza kao i komunikaciju sa članicama. Takođe je konstatovao da su svi dostavljeni izvještaji jednoglasno usvojeni od strane lovačkih organizacija iz Zeničko-dobojskog kantona.

Mujanović Ćamil predstavnik Ld“ Lane“ Vogošća nakon pozdravnih riječi dao prijedlog da se uz izvještaje dostavlja brojno stanje članova unutar članica kao i njihova dugovanja. Pomenuo je i problem velikog broja Počasni članova koji ostvaruju ista prava u lovačkim organizacijama a isti su oslobođeni plačanja članarina što ima za posljedicu dodatnog finansijskog opterećenja na lovačke organzacije. Zatražio je od Upravnog odbora da se ustraje na provođenju odluka Skupštine i poštivanju potpisanih ugovora o međusobnim odnosima.

Bešić Sakib ispred Saveza Srednje-bosanskog kantona je kratko izvjestio o zaključcima ispred ovog Saveza i to:

 • Da se ne može primiti niti jedno lovačko društvo sa SBK u SLOuBiH dok se ne formiraju lovišta na tom kantonu, a posebno da se ne prima novo lovačko društvo u članstvo ako na toj općini egzistira članica SLOuBiH,
 • Da se dio novčanih sredstva od uplate markica vraća na kantonalne Savjete-Saveze.
 • Mišljenja smo da je mala zastupljenost lovačkih društava iz SBK u Lovačkom listu,
 • Smatramo da je potreba veća uključenost SLOuBiH na rješavanju problema na dodjeli lovišta na SBK.

Avdibegović Mersudin ispred Stručnog savjeta Saveza se osvrnuo na tačku iz prethodne diskusije u kojoj se govori o maloj  zastupljenosti lovačkih organizacija iz SBK gdje je u svom govoru pozvao njihove predstavnike da više pišu o događajima i aktivnostima iz njihovih društava što će svakako biti objavljeno u Lovačkom listu. Dosadašnju aktivnost na poboljšanju sadržaja lista je ocijenio pozitivno uz napomenu da uvijek ima mjesta da se nešto popravi.

Još je jednom ispred Stručnog savjeta pozvao lovačke organizacije da šalju zahtjeve za projekte gdje će im biti data svaka vrsta stručne pomoći.

 

Žunić Muhamed je predložio  da se svi prijedlozi i sugestije upute na Upravni odbor gdje će biti razmotreni nakon  ćega će se pristupiti njihovoj realizaciji onde gdje je to opravdano i gdje se ukaže potreba.

Prijedlozi iz prethodnih diskusija su bili:

 1. Organizovanje druženja lovaca svake godine po kantonima,
 2. Da se potvrdi odluka Skupštine da se ne vrši prijem novih članica sa općina gdje egzistiraju postojeće članice Saveza obzirom da mogu biti narušeni njeni interesi,
 3. Da se uz izvještaje za Skupštinu šalju podaci o broju članova po lovačkim udruženjima i
 4. Da se razmotre prijedlozi iz SBK i to:
 • Da se ne može primiti niti jedno lovačko društvo sa SBK u SLOuBiH dok se ne formiraju lovišta na tom kantonu, a posebno da se ne prima novo lovačko društvo u članstvo ako na toj općini egzistira članica SLOuBiH,
 • Da se dio novčanih sredstva od uplate markica vraća na kantonalne Savjete-Saveze.
 • Mišljenja smo da je mala zastupljenost lovačkih društava iz SBK u Lovačkom listu,
 • Smatramo da je potreba veća uključenost SLOuBiH na rješavanju problema na dodjeli lovišta na SBK.

Prijedlog usvojen jednoglasno.

Izvještaj o radu Upravnog odbora SLOuBiH, u periodu između dva skupštinska zasjedanja, i prijedlog planskih aktivnosti saveza i upravnog odbora unarednom periodu usvojen jednoglasno. 

ADD 4. IZVJEŠTAJ NOVČANIH TOKOVA SAVEZA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2015.GODINE, SA PRIJEDLOGOM FINANSIJSKOG PLANA SAVEZA ZA 2016. GODINU

Predsjednik Skupštine je pozvao diskutante po ovoj tačci Dnevnog reda nakon čega su se za diskusiju javili: Mujanović Ćamil, Bešlija Akif i Arnaut Mensad.

Mujanović Ćamil postavio pitanje zašto se javila razlika između broja preuzetih markica i broja pretplata na lovački list i izrazio bojazan da sva lovačka društva ne poštuju odluke Skupštine i zatražio da se ravnopravno odnosi prema svim članicama.

Takođe je zatražio da se razmotri prijedlog ukoliko na jednoj adresi stanuju dva i više članova da se uzima samo jedan broj lovčkog lista.

            Bešlija Akif ispred lovačke organizacije „Zec“ Ilijaš podržao prethodnu diskusiju i zatražio da se za sve naredne Skupštine uz materijale dostave tabelarni prikazi o dugovanju članica Saveza sa  brojem preuzetih članskih markica kao i broju pretplata na lovački list. Takođe je zatražio da se u buduće ne daju saglasnosti od strane Saveza onim lovačkim organizacijama koje ne poštuju Skupštinske odluke Saveza.

            Arnaut Mensad ispred lovačke organizacije „Biserna“ Goražde dao prijedlog da se određeni dio sredstava vrati članicama u vidu pomoći pri izradi projekata na unapređenju lovstva.

            Žunić Muhamed je konstatovao da se dati prijedlozi upute Upravnom odboru na razmatranje što je usvojeno jednoglasno.

            Izvještaj novčanih tokova Saveza za period 01.01.-31.12.2015.godine, sa prijedlogom Finansijskog plana Saveza za 2016. godinu usvojen je jednoglasno.

 ADD 5. IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA SAVEZA LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BIH U PERIODU IZMEĐU DVA SKUPŠTINSKA ZASJEDANJA 

            Pašalić Hasan predstavnik Ld “ Zmajevac“ Zenica na ponuđeni izvještaj Nadzornog odbora nije imao primjedbi samo je zatražio da se pojedine stavke u buduće dodatno pojasne. Takođe je mišljenja da se mogu ostvariti uštede na pojedinim stavkama te da se poveća stavka sufinansiranja lovne kinologije ako se ukaže potreba.

Obzirom da nije bilo primjedbi na Izvještaj o radu Nadzornog odbora SLOuBiH u periodu između dva skupštinska zasjedanja isti je usvojen jednoglasno.

ADD 6. IZVJEŠTAJ O RADU LOVNOG KINOLOŠKOG SAVEZA FBIH ZA 2015. GODINU

Za diskusiju su se javili: Čahtarević Hamza, Grošić Edib i Alihodžić Salem.

            Čahtarević Hamza predstavnik Ld „ Klek“ Zavidovići u svom obračanju je konstatovao da nema potrebe da se podnosi Izvještaj Lovnog kinološkog saveza obzirom da on ima svoju izvještajnu Skupštinu.

            Grošić Edib predstavnik Ld „ Grmeč“ Bosanska Krupa postavio pitanje kako da se prevaziđe problem oko registracije poligona za obuku pasa obzirom da je planom predviđeno polaganje ispita urođenih osobina.

            Alihodžić Salem se osvrnuo na rad Lovnog kinološkog saveza a vezano za prisutne probleme iznio mišljenje da je glavni problem ne dovoljno poznavanje propisa od strane kinoloških referenata te da se javila potreba na organizovanju edukacija od kojih je jedan dio i održan. Vezano za registraciju poligona za obuku pasa, objasnio je da postoji način da se oni registruju kao prihvatilišta za divljač te da se na taj način privremeno prevaziđe ovaj problem. Takođe je mišljenja da se dio sredstva vračaju kroz održavanje edukacija. 

Nakon provedene diskusije Izvještaj o radu Lovnog kinološkog saveza usvojen sa jednim glasom protiv.. 

ADD 7. ODLUKE U PRIJEMU NOVIH ČLANICA  U SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BIH

Alihodžić Salem je upoznao o pristiglim zahtjevima za prijem u članstvo gdje je od četiri uslove za razmatranje za ovu  Skupštinu steklo dva udruženja i to Udruženje streličara „EWC“  i udruženje za uzgoj životinja „Jelen“ Živinice. Zahtjeve za učlanjenje preostala dva udruženja LD „Ždralovac“ Baštaši i „Jelen“ Velika Kladuša Upravni odbor će razmatrati u skladu s Statutom Saveza na nekoj od narednih sjednica sa čime će biti upoznata Skupština Saveza.

Nakon provedene diskusije gdje je učešće uzelo nekoliko diskutanata pristupilo se glasanju za prijem u članstvo Saveza udruženja Streličara „EWC“  i udruženja za uzgoj životinja „Jelen“ Živinice.

Navedena udruženja su primljene u članstvo Saveza sa jednim glasom protiv (Dalija Mujkić) dok su ostali delegati glasali za prijem novih članica. 

ADD 8. Razno

Žunić Muhamed je ponovio ranije predložen prijedlog da se svake godine organizuje druženje lovaca na različitim lokacijama odnosno kantonima, obzirom da je prethodno ocjenjeno pozitivnim, i zatražio od Skupštine da se očituju o ovom prijedlogu.

Prijedlog je usvojen jednoglasno čime je i zaključena Sjednica Skupštine SLOuBiH.

{phocagallery view=category|categoryid=4|limitstart=0|limitcount=0}

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).