Savez lovačkih organizacija u BiH u 21. stoljeću nije imao većih i bitnijih projekata, kada je u pitanju razvoj lovstva, uzgoj i zaštita divljači, kao ni bitnijih aktivnosti na poboljšanju stanja svojih članica-lovačkih društava.

Ipak, polazeći od pretpostavke da je SLOuBiH servis lovačkih društava i da je njegova primarna svrha razvoj lovstva, unaprijeđenje i zaštita divljih vrsta, kao i edukacija, novi Upravni odbor, izabran na izborima 2017. godine, odlučio je da će zauzeti novi kurs po pitanju olakšavanja obaveza koje imaju članice, kao i na uzgoju divljači i razvoju biodiverziteta.

 

Ušteda lovačkim društvima 120.000 KM

 

Tako je u samom startu obaveza koju su članice imale po lovcu, a koja je iznosila 41 KM, smanjena na 37 KM po lovcu, što je lovačkim društvima donijelo značajna sredstva. Prema običnim analizama kroz dvije godine je, na ovaj način, lovačkim društvima ostalo oko 120.000 KM.

Pored ovoga, novo rukovodstvo SLOuBiH-a, pokrenulo je niz većih i manjih projekata, a kao najznačajnije izdvajamo:

  1. Pokretanje projekta ubacivanja divokoze u uzgojno lovište na području USK, finaliziranje projekta planirano je za kraj ove godine,
  2. Projekat matičnog stada jelena lopatara je završen, a ispuštanje prvih jedinki u slobodnu prirodu očekuje se 2020. godine,
  3. Pokrenut projekat izgradnje prihvatilišta i uzgajališta za crnu divljač-divlje svinje čija se realizacija očekuje u 2020. godini,
  4. Pokrenut projekat realizacije izgradnje fazanerije čija se realizacija očekuje u 2020. godini
  5. Projekat početka kaveznog uzgoja divljeg zeca čija se relizacija očekuje u 2020. godini

Naglašavamo da se radi o projektima koji će imati dugoročne rezultate, a ujedno će poboljšati matične fondove divljači u lovačkim društvima-članicama SLOuBiH-a, odnosno doprinijet će razvoju lovstva i unaprijediti zaštitu divljih vrsta i stanje njihove popuilacije.

 

Nove uštede članicama

 

Također, novo rukovodstvo SLOuBiH-a je, uz pomoć dubljih analiza, a razmatrajući obaveze i način funkcionisanja SLOuBiH-a, našlo novi i poboljšan model finansiranja rada SLOuBiH-a, kojemu je cilj donošenja dodatnih ušteda članicama-lovačkim društvima. Sa nekadašnjih 41 KM, cijena obaveze lovačkih društava po lovcu spast će na 33,60 KM na godišnjem nivou. Sa novim modelom uštede će iznositi 110.000,00 KM  godišnje za lovačka društva.

Također treba spomenuti da, u periodu prije nego je novo rukovodstvo preuzelo dužnost, na računu SLOuBIH-a, i pored većih obaveza koje su članice imale prema SLOuBiH-u, nisu akumulirala značajnija sredstva, a ujedno u tom periodu SLOuBIH nije relizovao nikakve veće i zapaženije projekte, odnosno nije bilo većih ulaganja u lovstvo, kao ni smanjenja obaveza prema članicama.

 

Stabilniji nego ikad

 

Savez lovačkih organizacija, danas, i pored svih ušteda koje je napravio članicama, u stabilnijoj je finansijskoj situaciji nego ikad prije, te na računu posjeduje finansijska sredstva veća nego kada je novo rukovodstvo preuzelo dužnost.

Na kraju ističemo da smo slijedeći stav lovaca i lovačkih društava zaposlili profesionalno lice za izradu Lovačkog lista čime će se u budućem periodu neupitno poboljšati i kvalitet našeg časopisa, a sa čime se stvorila pretpostavka za sniženje cijene Lovačkog lista, odnosno dodatno smanjenje obaveze po lovcu sa sadašnjih 37 na 33,60 KM.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).