Danas je u hotelu Hollywood na Ilidži održana redovna izvještajna skupština Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Skupštini je prisustvovalo 80 delegata, članova Skupštine, a na dnevnom redu su se našli izvještaji o radu Upravnog odbora, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj Nadzornog odbora, kao i plan rada za slijedeći period.

Na početku je predsjednik Skupštine, Mensur Softić, pozdravio prisutne, te pozvao na izbor radnih tijela, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Radni dio Skupštine

Nakon usvajanja dnevnog reda i konstatacije Verifikacione komisije da se Skupština može održati, prešlo se na radni dio Skupštine. Muhamed Hodžić, predsjednik SLOuBiH-a prezentovao je šta je to urađeno u proteklom periodu.

Nakon diskusije i niza replika izvještaj je usvojen sa preko 95% glasova ZA. Inače u pretklom periodu Savez je radio na edukaciji, usavršavanju kadrova, renoviranju prostorija, ulaganju u lovišta, promociju SLOuBiH-a,  a kako je sam predsjednik Hodžić rekao, plan je da se sve ove aktivnosti dignu na još  viši nivo.

Nadzorni odbor je potvrdio efikasnost i ispravnost rada Upravnog odbora, dok je kroz prezentaciju finansijskog poslovanja delegatima prezentovana činjenica da su izvršene velike uštede, te da SLOuBiH nikada nije bolje finansijki poslovao.

 

Izvještaji i planovi usvojeni

Jedna od tema koje su se dotakli delegati bila je u vezi sa Lovačkim listom, te je delegatim prezentovana činjenica da su izvršene velike uštede smanjenjem cijene, ali  i činjenica da je SLOuBiH uložio dio sredstava nakon poskupljenja papira na svjetskom tržištu kako bi cijena ostala nepromijenjena i kako lovci ni lovačka društva ne bi morali izdvajati veće cifre za pretplatu.

Pod tačkom „Razno“ najviše govora bilo je o problemima na relaciji Bosanski kinološki savez-Lovni kinološki savez gdje je Jasmin Ljuca, član UO SLOuBiH-a objasnio delegatima da je LKS ucijenjen od strane BKS-a, te da BKS pokušava da finansijski izvuče što više novaca od LKS-a. Pod ovom tačkom su se našli izvještaji o problemima lova u SBK i dijelu HNK. Skupština SLOuBiH-a odlučila je da društvima koja nemaju mogućnost lova dopusti naručivanje do 60% brojeva Lovačkog lista u odnosu na broj kupljenih markica, u svrhu manjih finansijskih izdataka i solidarnosti sa ovim društvima.

Na kraju treba spomenuti da su svi izvještaji i planovi usvojeni sa preko 95% glasova delegata, a u prilogu pogledajte i video i foto izvještaj sa današnje Skupštine.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).