U današnjem tekstu donosimo Vam nekoliko zanimljivih činjenica o lovu. Od nekada potrebe za hranom, lov je danas prerastao u više nego korisnu aktivnost.

1. Meso divljači koje se izlučuje iz lovišta mnogo je zdravije od mesa uzgojne divljači i uzgojnih domaćih životinja, jer je njihova hrana bazirana isključivo na prirodnim resursima,

2. U mjestima u kojima je lov regulisan, kontrolom lovišta lovci i lovačka društva omogućavaju divljači da napreduje i raste,

3. Ljudi koji nelegalno love se zovu krivolovci, te je za njih zakonima propisana kazna koja se kreće od novčane do zatvorske kazne,

4. Način lova zavisi od države do države. Negdje se radi o tradiciji, negdje o zakonskim limitima,

5. Životinje se love zbog trofeja, mesa, bolesti, odnosno izlučivanja slabih i starih jedinki iz lovišta koje nemaju genetske predispozicije za uspješan razvoj vrste, kao i zbog prekobrojnosti, odnosno invazivnosti vrste,

6. U zavisnosti od podneblja lov se vrši hladnim ili vatrenim oružjem. Koriste se puške sa olučenim i neolučenim cijevima, samostrijeli ili luk i strijela, dok je u pojedinim dijelovima svijeta dozvoljen lov uz pomoć postavljanja zamki. U BiH lov je zakonom dozvoljen uz pomoć pušaka sa olučenim i neolučenim cijevima. 

7. Lov lisice u Veikoj Britaniji je smatran sportom rezervisanim za visoku klasu,

8. Lov lisice u BiH vrši se primarno radi smanjenja ove vrste na racionalan broj, jer je ista okarakterisana kao štetočina,

9. Lov je regulisan cijelim nizom zakonskih regulativa, te je primarni akcenat briga, uzgoj i zaštita divljači, a tek potom izlučivanje, odnosno odstrijel.

10. Pravni dokumenti lovačkih društava u BiH primarno definišu ponašanje lovaca u skladu sa zakonima koji tretiraju ovu oblast, 

11. Zakoni nalažu da vrijednost odstrijeljene divljači lovačke organizacije treba da unesu u lovišta u svrhu uzgoja, brige i zaštite divljači

12. Lovci se prije učlanjenja u lovačko društvo obavezuju na poštivanje lovačkih propisa i normi, koje podrazumjevaju i brigu o prirodi

13. Godinama su lovci aktivni u očuvanju prirode, prirodnog ambijenta i nastambi životinja

14. U periodima u kojima je prohodnost u lovišta zbog prirodnih nepogoda i katastrofa lovci su često na terenu u svrhu spašavanja, pomaganja i iznošenja prehrane divljači

15. Lovački list koji izdaje Savez lovačkih organizacija jedan je od najstarijih časopisa u BiH koji se i danas objavljuje, a čiji je prvi broj izašao davne 1939. godine, dakle prije 80 godina.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).