U SLOuBiH održana edukcija za mentore

članove lovačkih društava iz tri kantona u prostorijama SLOuBiH održana je stručna edukacija za mentore na kojoj su mentori upoznati sa pravima i obavezama lovaca, pravilnim načinima lova te lovnoj etici i običajima.

BiH je 2009. godine potpisala CITES konvenciju, kao 175. država, a ključni problemi zbog kojih ovaj sistem u BiH još uvijek ne funcionira je neusklađenost nadležnih instutucija kada se radi o njenom sprovođenju

Krajem juna 2016. godine u prostorijama Saveza lovačkih organizacija u BiH održana je stručna edukcija mentora za pripravnike lovce, za članove lovačkih društava  Bosanskopodrinjskog, Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona. Edukaciji je prisustvovalo 80 članova lovačkih društava kojima će naknadno biti dodijeljeni i certifikati.

Lovačka etika

Mersudin Avdibegović, predsjednik Stručnog savjeta SLOuBiH održao je prezentaciju o historijatu lovstva, ukratko se vrativši na sami početak lovstva, međunarodnoj legislativi, lovnoj etici, običajima i kulturi te lovnom turizmu i potencijalima lovstva kao privredne grane. U obraćanju prisutnima predstavio je i značaj CITES konvencije, napomenuvši da je BiH 2009. godine kao 175. država potpisala ovu konvenciju.

Avdibegović te istaknuo da je ključni problem zbog kojeg ovaj sistem u BiH ne funkcionira neusklađenost nadležnih instutucija kada s radi o njenom sprovođenju, te još uvijek nerelaksirajući međuentitetski odnosi u BiH. Avdibegović je prisutne podsjetio i na Etički lovački kodeks koji u FBiH još uvijek ne postoji, te u kratkim crtama prepričao vlastiti prilog o lovačkoj etici i običajima u kojima je naveo pravila na osnovu kojih bi se svaki lovac trebao ponašati.

Također, kao ograničavajuće faktore za razvoj lovnog turizma u BiH Avdibegović je naveo skromnu populaciju nekih vrsta divljači, zakonska ograničenja, skromnu infrastrukturu, nedostatak marketinških aktivnosti i promocije, nedovoljan broj stručnog osoblja, crno tržište te slabu lovnu edukaciju i kulturu kao i političku nestabilnost.

Najčešće greške

Salem Alihodžić, predsjednik UO Saveza lovačkih organizacija u BiH u svojoj prezentaciji predstavio je ciljeve i zadatke koji bi trebali biti ispoštovani u lovstvu, razvoju lovstva te o važnosti stručnog osposobljavanja lovaca. Prisutne je također podsjetio na temeljne  stvari - šta znači biti lovac te o načinima lova. Alihodžić je podsjetio prisutne na Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja lovačkog ispita te samoj proceduri i načinu polaganja lovačkog ispita. Također, u svom obraćanju podsjetio je prisutne na prava i obaveze lovočuvara u lovištu, prava stručne službe kao i prava i obaveze lovovođa.

Kemal Starogorčić, član Stručnog savjeta SLOuBiH, koji je povremeno i član komisije za polaganje lovačkog ispita, u svojoj prezentaciji pričao je o planiranju i lovnom gospodarenju, ali i načinu polaganja ispita istaknuvši da prilikom edukacije, a kasnije i polaganja lovačkog ispita mentori trebaju biti objektivni. Naveo je i najčešće greške koje kandidati prave prilikom odgovora na neka pitanja pri polaganju lovačkog ispita.

Prisutni mentori bili su zadovoljni onim što su čuli, smatrajući ove prezentacije vrlo korisnim. 

Oprez sa oružjem

Kako bi mentori bili što bolje upoznati sa oružjem koje se nosi u lov i načinu na koji se njim rukuje, Maid Rifatbegović, član Stručnog savjeta SLOuBiH u svojoj prezentaciji prisutnim je skrenuo pažnju na ono što ne smiju zaboraviti prenositi pripravnicima u svojim lovačkim društvima. Naime, način nošenja i rukovanja oružjem izuzetno je važan, te je Rifatbegović podvukao da prilikom odlaska do mjesta lova puška mora biti otvorena te da cijev puške nikada ne treba biti usmjerena prema drugom lovcu. Naveo je i vrste puške te kalibre koji se koriste u lovu.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).