KRATKA OBAVIJEST SA SKUPŠTINE SLOuBiH ODRŽANE 11.04.2015.GODINE

Sjednicom Skupštine su predsjedavali predsjednik Skupštine Muhamed Žunić i potpredsjednik Skupštine Bešlija Nusret.

Predsjednik Skupštine nakon pozdravne riječi i uvodnog izlaganja predložio je da se zasjedanje Skupštine SLOuBiH odvija u dva dijela i to:
A- Redovna sjednice Skupštine,
B- Izborni dio Skupštine
Ujedno predloživši sljedeći:

DNEVNI RED:

A- Redovna Skupština:
1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine, zapisnika sa prethodnog zasjedanja Skupštine, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivače zapisnika;
2. Razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH, u periodu između dva skupštinska zasjedanja;
3. Prijedlog planskih aktivnosti Saveza i Upravnog odbora u narednom periodu,
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH u periodu između dva skupštinska zasjedanja (14.06.2014–11.04.2015).
5. Finansijski izvještaj Saveza za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa prijedlogom finansijskog plana Saveza za 2015. godinu;
6. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Lovnog kinološkog Saveza FBiH za 2014. godine sa planom finansiranja za 2015. godinu.

USVOJENI ZAKLJUČCI I ODLUKE SKUPŠTINE

Zaključci

1. Izvještaj o radu Upravnog odbora SLOuBiH i Plan Aktivnosti za naredni period su prihvaćeni jednoglasno, uz obavezu Upravnom odboru da ne izdaje markice lovačkim udruženjima koja nisu potpisale Ugovor o članstvu sa Savezom kao i lovačkim udruženjima koja nisu potpisale Ugovor o članstvu, a koja su članice nekog od Saveza koji djeluju na području BiH .

2. Da se svim članicama, pismeno dostavi Izvještaj o dugovanju pojedinih lovačkih organizacija prema Savezu do konca maja tekuće godine.

3. Izvještaj Nadzornog odbor je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi.

4. Finansijski izvještaj za proteklu 2014.godinu i Finansijski plan za 2015.godinu su prihvaćeni jednoglasno uz obavezu Upravnog odbora da Stavku koja se odnosi na "neraspoređena sredstva" u Planu, rasporedi odlukom, prema realnim potrebama Saveza.

5. Na snazi ostaje i dalje odluka prethodne Skupštine u kojoj stoji da kinološka kotizacija iznosi 2 KM i da Upravni odbor SLOuBiH, u skladu sa Finansijskim planom, nađe način na koji će vršiti sufinansiranje Lovnog kinološkog saveza, dok je Lovni kinološki savez i dalje u obavezi da obezbijedi lovcima i lovačkim udruženjima koja plaćaju kotizaciju, usluge prema svojim mogućnostima i cjenovniku koji treba da bude objavljen u lovačkom listu.

Odluke

1. U Upravni odbor SLOuBiH, imenuje se Bešić Sakib ispred članica Srednjobosanskog kantona.

2. Lovačka organizacija „Lovac" Mostar se prima u članstvo Saveza lovačkih organizacija BiH, kao punopravan član, pod sljedećim uslovima:
• Da prema Savezu u svemu nastupa jedinstveno kao jedno pravno lice.
• Da u roku od 30 dana od dana donošenja skupštinske odluke, budu ugašena tri lovačka udruženja koja su formirala jedinstveno udruženje "Lovac" Mostar.

3. Da novoprimljena članica "Lovac" Mostar, preduzme potrebne mjere u skladu sa svojim aktima i omogući i ostalim lovačkim društvima i lovcima Hercegovačko-neretvanskog kantona učlanjenje u novo udruženje, kako bi se tom novom udruženju moglo dodijeliti lovište na gospodarenje od strane Kantona po objavi javnog poziva.

4. Hodžić Ahmet se opoziva sa mjesta člana u Upravnom odboru Saveza lovačkih organizacija u BiH.

5. U Upravni odbor Saveza lovačkih organizacija BiH imenuje se Grlica Asim ispred članica Hercegovačko-neretvanskog kantona.

6. Skupština Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini traži od lovačkog društva "Bjelašnica" Hadžići i lovačkog društva "Bjelašnica 1954" Hadžići, da u roku od mjesec dana od dana održavanja sjednice Skupštine Saveza, preduzmu sve potrebne mjere i omoguće svim lovcima u Hadžićima djelovanje i rad u samo jednom lovačkom udruženju, o čemu je potrebno pismeno obavijestiti Upravni odbor SLOuBiH. Ukoliko navedena lovačka udruženja ne preduzmu potrebne mjere i ne postupe po odluci Skupštine, Upravni odbor SLOuBiH se zadužuje da uskrati sve usluge Saveza prema navedenim lovačkim udruženjima i ovlašćuje da može predložiti i isključenje lovačkih udruženja iz Saveza.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).