U skladu sa članovima 184. i 185. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, a na osnovu prethodno provedenih javnih rasprava o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu, dostavio je 10.12.2013. godine sljedeće:

 AMANDMANE NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOVSTVU 

AMANDMAN I

Prijedlog da se u članu 6. briše novododati stav 4. koji glasi: “Korisnici lovišta u smislu ovoga zakona ne mogu biti pravna lica koja su kažnjavana za prekršaj iz člana 82. stav 1. tač. 1., 2., 3., 4., 5. i 16. i člana 83. stav 1. tač. 8., 11. i 12. ovoga zakona“, a ostatak teksta ostane nepromijenjen.

Obrazloženje:

Nepotrebno je i nerealno uskratiti jednoj lovačkoj organizaciji da bude korisnik lovišta zbog propusta koje može napraviti odgovorno lice isključivo svojom greškom, a koju treba da ispašta cjelokupna lovačka organizacija, i drugo, za navedene prekršaje su postojećim Zakonom već predviđene kaznene mjere za korisnika lovišta. Faktički za isti prekršaj se uvode dvostruke disciplinske mjere.

AMANDMAN II

Prijedlog da se u članu 18. vezano za član 37. stav 3 briše alineja 6. koja glasi: „dokaz da se protiv podnosioca prijave na javni poziv ne vodi postupak i da nije kažnjavan za prekršaj iz člana 82. stav 1. tač. 1., 2., 3., 4., 5., 16. i člana 83. stav 1. tač. 8., 11. i 12. ovoga zakona“

Prijedlog da se u članu 18. vezano za član 37. stav 4. doda alineja 3. koja glasi: „vrijednost dosadašnjih ulaganja korisnika lovišta“.

Obrazloženje:

Za brisanje alineje 6 kao u prethodnom obrazloženju, a dodavanje novog stava u kriterijima za dodjelu lovišta je realna osnova za vrednovanje prilikom odabira korisnika lovišta imajući u vidu dosadašnja ulaganja i vrijednost lovno - tehničkih i lovno - uzgojnih objekata u lovištu koja su urađena od strane pravnih lica ili lovačkih organizacija, te unos žive divljači, a koje učestvuju na konkursu za dodjelu određenog lovišta.

AMANDMAN III

Prijedlog da se u članu 19. vezano za član 37a. dopuni stav 6. na način da se iza riječi „10“ dodaju riječi „do 30“.

Prijedlog da se u članu 19. vezano za član 37a. stav 7. briše, a stav 8. postaje stav 7.  

Obrazloženje:

Ako postoji realna osnova da se privredna lovišta dodjeljuju na period od 10-30 godina, zašto to ne bi bilo i sa sportsko-privrednim lovištima, s jedne strane, i boljim dugoročnim planiranjem s druge strane.

Stav 7 je nepotreban jer nema realne osnove kod dodjele sportsko-privrednih lovišta na kojima se ne ostvaruje čisto ekonomska dobit i na kojima bi realno prioritet trebale da imaju lovačke organizacije.

AMANDMAN IV

Prijedlog da se u članu 21. vezano za član 44. mijenja stav 3. i glasi:

Korisnik lovišta je dužan po jedan primjerak izrađenog katastra lovišta dostaviti Federalnom ministarstvu ili kantonalnom ministarstvu ovisno sa kojim je zaključen ugovor o dodjeli lovišta na gospodarenje.“ 

Obrazloženje:

Katastar lovišta se dostavlja nadležnom ministarstvu koje je potpisalo ugovor o korištenju lovišta, daje saglasnost na godišnji plan gospodarenja i vrši nadzor nad provedbom ugovora.

AMANDMAN V

Prijedlog da se član 22. mijenja i glasi: 

U članu 45. st. 4. se briše.

Dosadašnji stavovi 5. i 6. postaju stavovi 4. i 5.

Obrazloženje:

Obzirom da je divljač državno vlasništvo te da se sportsko - privredna lovišta ustrojavaju radi rekreativnog bavljenja lovom u kojem je prioritet uzgoj i zaštita divljači te unapređenja prirode i lovstva općenito (a ne isključivo ostvarivanje ekonomske koristi kao kod privrednih lovišta koja se dodjeljuju koncesijom) te da bi nosioci ovih aktivnosti trebala biti lovačka udruženja koja i u dosadašnjem periodu imaju najveću ulogu zaštite i uzgoja divljači, realna i objektivna je činjenica da lovno - privrednu osnovu finansiraju kantonalna ministarstva, ali u najgorem slučaju da ostane dosadašnje zakonsko rješenje. 

Ovo rješenje ima i veoma značajnu ulogu za kantonalno ministarstvo u samom dugoročnom planiranju gospodarenja lovištem i učešća u kreiranju gospodarenja.

AMANDMAN VI

Prijedlog da se u članu 23. vezano za član 46. stav 1. mijenja i glasi:

„Saglasnost na lovno-privrednu osnovu daje ministarstvo sa kojim se zaključuje ugovor o dodjeli lovišta.“

Prijedlog da se stav 4. istog člana briše, a stav 5. postaje stav 4.

Obrazloženje:

Potpuno realno zakonsko rješenje je da ministarstvo koje će pratiti ugovor i davati saglasnost na kratkoročne (godišnji plan gospodarenja), daje saglasnost i na dugoročne planove (lovno - gospodarska osnova). Brisanje stava 4. se podrazumijeva zbog ostanka stava 6 u članu 45. 

AMANDMAN VII

Prijedlog da se član 32. briše, a članovi  33. do 41. postaju članovi 32. do 40.

Banku podataka o vrijednim trofejima treba da vodi Lovački savez jer je to jedino ispravno i realno rješenje. U svim zemljama u okruženju to radi Lovački savezi kao i zemljama Evrope. Obzirom da na području Federacije imamo dva lovačka saveza(Savez lovačkih organizacija u BiH i Lovački savez Herceg-Bosne) koja djeluju na cijelom području FBiH neka se formira zajednička Komisija koja će na području Federacije obavljati ove poslove.

Lovački savez može kao takav i predložiti iznošenje vrhunskog trofeja ako za to ima realan zahtjev, jer lovačka udruženja su male ćelije, a koje putem opet Lovačkog saveza to mogu ostvariti. 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).