VANREDNA i IZBORNA SKUPŠTINA  SLOuBiH održane 12.10.2013. godine

Sjednicom Skupštine su presjedavali predsjednik Skupštine Muhamed Žunić i potpredsjednik Šukrija Dupčanin.

Protoklom je utvrđeno da se Skupština  odvija u dva dijela i to : 

A- Vanredna Skupština:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine, verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivače zapisnika;
2. Razmatranje zapisnika sa Skupštine SLOuBiH održane 22.06.2013.godine;
3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SLOBiH-a, 

B – Izborna Skupština: 

1.     Izbor organa Skupštine SLOuBiH-a:

VANREDNA SKUPŠTINA

Add 1. USVAJANJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE, VERIFIKACIONE KOMISIJE, ZAPISNIČARA I OVJERIVAČE ZAPISNIKA;

Vanrednu Skupštinu je vodio njen predsjednik Muhamed Žunić, koji je u svom obraćanju pozdravio  prisutne delegate lovačkih organizacija kao i  predstavnike drugih organa Saveza. 
Dalje, u svom govoru je podsjetio da je na  Skupštini je održanoj 22.06.2013. godine donesena odluka da se održe dvije sjednice Skupštine, na prvoj sjednici bi se razmatrali prijedlozi za  izmjene i dopune Statuta, koje je pripremila  Komisija, a koja je imenovana  na prethodnom zasjedanju Skupštine. Na drugoj sjednici Skupštine Saveza pristupit će se izboru organa Saveza po novim odredbama Statuta ukoliko budu usvojene. 
Na razmatranje je stavljen Poslovnik  o radu Skupštine na koji nije bilo primjedbi nakon čega je isti jednoglasno usvojen.

Delegatima Skupštine stavljen je na razmatranje Dnevni red, te je zatraženo da ukoliko ima prijedloga da se isti dopuni ili izmjeni. 
Dnevni red je stavljen na glasanje, obzirom da nije bilo prijedloga za njegovu dopunu i izmjenu. 
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Prisutnim se  pozdravnim riječima obratio predsjednik SLOuBiH Salem Alihodžić gdje je između ostalog izrazio zadovoljstvo na dobrom odzivu delegata i poželio im konstruktivan i uspješan rad, te od delegata zatražio da se izmjenama i dopunama što ozbiljnije pristupi kako bi u novom Statutu bilo što manje manjkavosti i nedorečenosti.

Nakon obraćanja predsjednika Salema Alihodžića, ispred Verifikacione komisije se obratio gospodin Arnaut Menso koji je izvijestio da je na sjednici od 89 pozvanih delegata predstavnika lovačkih organizacija članica Saveza,prisutno 78  delegata uz konstataciju da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine odnosno da se može punopravno odlučivati obzirom da je prisutno 2/3 delegata, što je u skladu sa važećim odredbama Statuta.

Add 2. RAZMATRANJE ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE SLOuBIH ODRŽANE 22.06.2013.GODINE

Predsjednik Skupštine  Muhamed Žunić je delegate pozvao da ukoliko imaju primjedbi na izvod iz zapisnika sa predhodne Skupštine da iste iznesu.

Alen Salkić delegat ispred lovačke organizacije Krušćica Vitez je dao primjedbu na zapisnik u kojem nije navedeno njegovo obraćanje i zatražio da se u buduće naglasi da je riječ o izvodu zapisnika obzirom da se neke od diskusija ispuštaju kod njegovog vođenja. Takođe je predstavnicima LKS-a  postavio pitanje vezano za odnose BKS-a prema pojedinim sudijama.

Žunić Muhamed je konstatovao da pitanje postavljeno za predstavnike LKS-a nije vezano za današnji dnevni red te da se o njemu ne može u datom momentu diskutovati.

Sijerčić Muamer predstavnik lovačke organizacije Biserna Goražde je zatražio objašnjenje vezano za dodjelu pomoći lovačkim organizacijama odnosno da se pismeno dostavi odgovor zbog čega njegova lovačka organizacija nije dobila tražena finansijska sredstva.  Takođe je u svom obračanju zatražio da u zapisniku budu navedene usvojene skupštinske odluke.

Nakon diskusije zapisnik sa Skupštine održane 22.06.2013. godine je usvojen jednoglasno.

Add 3. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA SLOBIH-A

Žunić Muhamed je izrazio zadovoljstvo radom Komisije za izmjene i dopune Statuta i pozvao je  predsjednika komisije Omera Heldu da podnese kraći izvještaj o radu komisije kao i da prezentira novi Statut SLOuBiH.

Omer Helda ispred Statutarne komisije nakon pozdravne riječi prisutne je upoznao da je komisija u sastavu Omer Helda, Dževad Dlakić, Bešlija Nusret, Admir Sijamhodžić, Bardak Esad i Hodžić Ahmed zasjedala u tri navrata. 

Na prvom sastanku je izvršen  uvid u stari Statut SLOuBiH na kojem su urađene određene izmjene i dopune i kao takav je poslan članicama Saveza kojima je data prilika da eventualno daju svoje primjedbe i prijedloge. Nakon što je istekao rok predviđen za dostavljanje primjedbi i prijedloga  od strane lovačkih organizacija održan je drugi sastanak Komisije na kojem su  razmatrane pristigle primjedbe i prijedlozi.

Komisija  je u radnu verziju Statuta ugradila pristigle prijedloge za izmjenu i dopun u Statua, nakon čega je ponovo radna verzija Statuta proslijeđena lovačkim organizacijama-Kantonalnim savjetima/savezima. Na drugu radnu verziju Statuta nije bilo značajnijih primjedbi tako da je s njim upoznat i Upravni odbor Saveza .

Komisija je  nacrt Statuta sa svim ugrađenim prijedlozima i dopunama uputila članicama uz poziv za zasjedanje Skupštine predloživši  da delegati ukoliko eventualno budu imali dodatnih prijedloga mogu amandmanski djelovati na nacrt Statuta Saveza.

Omer Helda je putem video projekcije delegatima prezentirao staru i novu verzija Statuta gdje su posebno naznačene predložene izmjene Statuta i pozvao delegate da ukoliko imaju amandmane na određene odredbe Statuta da to upripreme u pisanoj formi i dostave predsjedniku Skupštine.

Nakon diskusije određenog broja delegata i  prikupljenih prijedloga u vidu  amandmana,  donesen je zaključak da  Komisija za izmjene i dopune Statuta održi kraći sastanak kako bi razmatrali predložene amandmane i ukoliko se pokaže opravdanim da se isti i ugrade u Statut.

Omer Helda je taksativno pobrojao amandmane i dao obrazloženja za svaki amandman posebno 

Jasmin Dlakić, predstavnik lovačke organizacije Srndać - Visoko dao je prijedlog da se stavi na glasanje tekst Statuta u cjelosti onako kako je to predložila Statutarna Komisija zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

Nakon  provedenih  diskusija i prihvavćenih i ugrađenih izmjena i dopuna, Statut je stavljen na glasanje.

Sa 71 glasom ZA, 5 glasova protiv  i 4 suzdržana glasa Statut Saveza lovačkih organizacija u BiH je usvojen.

IZBORNA SKUPŠTINA

U drugom dijelu sjednice Skupštine  Verifikacione komisije na čelu sa Arnaut Menso je ponovo utvrdila kvorum Skupštine izvijestivši  da je prisutno 81 delegat od mogućih 89 te Skupština može donositi pravosnažne odluke i zaključke.

Izbor organa SLOuBiH će se vršiti po Statutu  usvojenom na Vanrednoj Skupštini što je bio i zaključak na Skupštini održanoj dana 22.06.2013.godine.
Predsjednik Skupštine Muhamed  Žunić je od delegata zatražio da daju prijedloge za članove 
Izborne komisije koja će biti zadužena za provođenje izbora za organe SLOuBiH.    

Dati su prijedlozi da Izbornu komisiju čine:

1. Alen Salkić - Prijedlog SBK,

2. Muhidin Handžić - Prijedlog ZE-DO Kantona,

3. Kemal Rizvo - Prijedlog Sarajevskog kantona.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

U daljem toku Skupštine sačinjena je kandidaciona lista na osnovu prijedloga ispred kantonalnih Savjeta-Saveza i lovačkih organizacija koja je predata Izbornoj komisiji na razmatranje sa  sljedećim predloženim kandidatima za organe Saveza:

KANDIDATI ZA PREDSJEDNIKA SLOuBiH

r/b

Prezime i ime

Član LD

Prijedlog ispred kantona

 

1.

Alihodžić Salem

LD "Zvijezda", Vareš

Savjet ZE-DO kantona, Savez USK

 

2.

Bardak Esad

LD "Dr. Zahid Čaušević", Prača

Kantonalni Savjet BPK

 

3.

Mujanović Ćamil

LD "Lane", Vogošća

Kantonalni savez LO KS

 


 KANDIDATI ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE SLOuBiH 

r/b Prezime i ime Član LD Prijedlog ispred kantona
1.  Žunić Muhamed LD "Jelen", Cazin Savjet ZE-DO kantona, Savez USK
2.  Bešlija Nusret LD "Zec", Ilijaš Kantonalni savez LO Kantona Sarajevo


 KANDIDATI ZA UPRAVNI ODBOR SLOuBiH

r/b Prezime i ime Član LD Prijedlog ispred kantona
1. Hodžić Ahmed LD "Divokoza", Mostar Savjet LD HNK
2. Alihodžić Salem LD "Zvijezda", Vareš Savjet Zeničko-Dobojskog kantona
3. Dlakić Jasmin LD "Srndać-Kakanj", Kakanj Savjet Zeničko-Dobojskog kantona
4. Kubat Fuad LD "Srndać-Kakanj", Kakanj Savjet Zeničko-Dobojskog kantona
5. Dučanović Meho LD "Srna-Grmeč", Ključ Savez Unsko-Sanskog kantona
6. Hušidić Ramo LD "Velika Kladuša", Velika Kladuša Savez Unsko-Sanskog kantona
7. Sijamhodžić Admir LD "Lovac", Bužim Savez Unsko-Sanskog kantona
8. Žgalj Sifet LD "Grebak", Ustikolina BPK
9. Mujanović Ćamil LD "Lane", Vogošća Kantonalni Savez KS
10. Kolar Samir LD "Trnovo", Trnovo Kantonalni Savez KS
11. Haračić Nedžad LD "Bugojno", Bugojno SBK
12. Helda Omer LD "Vlašić", Travnik SBK


KANDIDATI ZA ARBITRAŽNI SUD SLOuBiH

r/b Prezime i ime Član LD Prijedlog ispred kantona
1. Halilović Taib LD "Tetrijeb", Olovo Savjet ZE-DO kantona
2. Hebibović Adem LD "Visočica", Konjic Savjet LD HNK
3. Karalić Abdulah LD "Lane", Gornji Rahić Disktrikt Brčko


KANDIDATI ZA NADZORNI ODBOR SLOuBiH

r/b Prezime i ime Član LD Prijedlog ispred kantona
1. Topalović Admir LD "Tetrijeb-Gunjani", Kreševo SBK
2. Alić Hajrudin LD "Kiseljak", Tešanj Savjet ZE-DO kanton
3. Grlica Asim LD "Neretvica"-Buturović Polje Savjet LD HNK
4. Hasanbegović Emir LD "Sarajevo", Sarajevo Kantonalni savez KS
5. Hašimbegović Kaled LD "Bihać", Bihać Savez Unsko-Sanskog kantona
6. Mirvić Rasim LD "Biserna", Goražde BPK


KANDIDATI ZA SUD ČASTI SLOuBiH

r/b Prezime i ime Član LD Prijedlog ispred kantona
1. Čahtarević Hamza LD "Klek", Zavidovići Savjet ZE-DO kantona
2. Arnaut Menso LD "Biserna", Goražde BPK
3. Turković Ilijaz LD "Trnovo", Trnovo Kantonalni savez KS

 

Jednoglasno je usvojen prijedlog da za potpredsjednika Skupštine bude izabran kandidat koji bude imao manje glasova prilikom glasanja za Predsjednika Skupštine SLOuBiH.

Predsjednik Skupštine  Žunić Muhamed je zatražio od delegata da se izjasne o načinu glasanja, odnosno hoće li glasanje biti javno ili tajno putem glasačkih listića.

ZA javno glasanje je bilo 49 delegata, ZA tajno glasanje izjasnilo se 25 delegata, dok je 7 delegata  bilo suzdržano. Konstatovano je da će glasanje biti javno.

Nakon provedenog glasanja u organe Saveza izabrani su:

ZA PREDSJEDNIKA SLOUBIH


Alihodžić Salem - 54 g

 

ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE SLOUBIH

Žunić Muhamed - 51 g

 

ZA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE SLOUBIH

Bešlija Nusret

 

ZA UPRAVNI ODBOR SLOUBIH

1. Alihodžić Salem - 64 g

2. Dlakić Jasmin - 61 g

3. Dučanović Meho - 59 g

4. Haračić Nedžad - 71 g

5. Hodžić Ahmed - 52 g

6. Hušidić Ramo - 52 g

7. Kolar Samir - 51 g

8. Kubat Fuad - 60 g

9. Helda Omer - 73 g

10. Sijamhodžić Admir - 59 g

11. Žgalj Sifet - 78 g

 

ZA ARBITRAŽNI SUD SLOUBIH

1. HALILOVIĆ TAIB - jednoglasno

2. HEBIBOVIĆ ADEM - jednoglasno

3. KARALIĆ ABDULAH - jednoglasno

 

ZA NADZORNI ODBOR SLOUBIH

1. ALIĆ HAJRUDIN - 45 g

2. HAŠIMBEGOVIĆ KALED - 42 g

3. MIRVIĆ RASIM - 44 g

 

ZA SUD ČASTI SLOUBIH

1. ČAHTAREVIĆ HAMZA - jednoglasno

2. ARNAUT MENSO - jednoglasno

3. TURKOVIĆ ILIJAZ - jednoglasno

 

Predsjednik Skupštine je izborom organa Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini zaključio sjednicu.

Zapisnik vodio Gurda Alen.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).