Prva konstituirajuća sjednice Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH održane 07.11.2013. godine u Sarajevu sa početkom u 11 sati.

Prisutni:

Alihodžić Salem - Sarajevo
Dlakić Jasmin - Visoko
Dučanović Meho - Ključ
Haračić Nedžad - Bugojno (spriječen - opravdao izostanak)
Helda Omer - Travnik
Hušidić Ramo - Velika Kladuša
Kolar Samir - Trnovo
Kubat Fuad - Kakanj
Hodžić Ahmed - Mostar
Sijamhodžić Admir - Bužim
Žgalj Sifet - Ustikolina
Žunić Muhamed - Cazin

Za sjednicu Upravnog odbora  predložen je slijedeći:                             

DNEVNI RED

1.Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora SLOuBiH, izbor potpredsjednika Upravnog odbora SLOuBiH;

2.Prijedlog okvirnog plana i  programa rada Upravnog odbora Saveza za 2013/2014.godinu;

3.Imenovanje komisije za izradu ugovora o međusobnim odnosima SLOuBiH i lovačkih organizacija članica Saveza u skladu sa novim odredbama Statuta Svaeza);

4.Prijedlozi za imenovanja stručnih tijela i komisija SLOuBiH u skladu sa Statutom Saveza: (Stručni savjet za lovstvo, Komisja za priznanja i odlikovanja,Savjet za lovnu kinologiju Saveza,Komisija za ocjenu trofeja, Komisa za lovačke ispite, Komisija za međunarodne odnose i saradnju);

5.R a z n o:

a/ Odluka o štampanju članskih markica za 2014.godinu;

a/  Stav Upravnog odbora o novim odredbama ugovoru o štamapnaju i distribuciji „Lovačkog  lista“;

c/ Angažaman pripravnika - dipl.ekonomiste na poslovima knjigovodstva i    

     računoovstva Saveza,

      d/ Razmatranje zahtjeva Lovnog kinološkog Saveza za sufinansiranje aktivnosti do kraja 2013.godine;

 

Prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora Saveza, otvorio je  predsjednik Salem Alihodžić, pozdravivši prisutne i poželivši uspješan rad UO-a  u novom sazivu.

Nakon kraćeg uvodnog izlaganja predložio je da se članovi Upravnog odbora izjasne o dnvnom redu, koji  je  dostavljen uz poziv za sjednicu. Dnevni red je bez izmjena i dopuna jednoglasno usvojen.

Add 1.  Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu Upravnog odbora SLOuBiH; 

Nakon  rasprave na predloženi Poslovniku o radu UO-a, usvojeni su prijedlozi da se pojedini članovi Poslovnika izmjene ili dopune i to u dijelu kojim se definiše način zakazivanja sjednica UO-a.

Kao  prva tačka dnevnog reda obavezno se predviđa usvajanje zapisnika i izvještaja o izvršavanju odluka i zaključaka sa prethodne sjednice Upravnog odbora.

Odluke i zaključci Upravnog odbora, se donose kada se izjasni većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Sa navedenim prijedlozima dopuna Upravni odbor je  usvojio Poslovnik o radu.

Add 2.  Donošenja plana rada Upravnog odbora za 2013/14. godinu,

U  raspravi po navedenoj tački dnevnog reda,  uz učešće  prisutnih članova Upravnog odbora, usvojen je  plan rada Saveza, za  koji je potrebno odrediti prioritete buduće aktivnosti, sa utvrđenom dinamikom i relizacijom, što se prevashodno odnosi na provođenje odluka i zaključaka  usvojenih  na zasjedanju Skupštione Saveza.

Add 3. Imenovanje komisije za izradu ugovora o međusobnim odnosima SLOuBiH i lovačkih organizacija;

Obzirom da je novim odredbama   Statuta SLOuBiH regulisano pitanje ostvarivanja punopravnog članstva lovačkih organizacija i drugih korisnka lovišta u Savezu,  na način da će se potpisavanjem ugovora o pristupanju u Savez biti detaljno definirana prava i obaveze kako članice tako i Saveza, te je u skladu sa navedenim potrebno  imenovati komisiju koja će pripremiti prijedlog ugovora između  SLOuBiH i članica.

Prijedlog ugovor biće prezentiran predsjednicima lovačkih organizacija članica Saveza na sastanku koji je planiran da se organizira u narednim mjesecima. Upravni odbor je imenovao  Komisiju koja bi to konca 2013.godine trebala pripremiti prijedlog ugovora.

Komisiju čine:

1.      Salem Alihodžić;

2.      Omer Helda,

3.      Fuad Kubat,

4.      Admir Sijamhodžić i

5.      Kenan Voloder

Add 4.  Razmatranje prijedloga za imenovanja  stručnih komisija Saveza, koje u skladu sa Statutom imenuje Upravni odbor:

Prije nego se pristupilo imenovanju stručnih tijela i komisija Saveza, predsjednik Salem Alihodžić je predložio da se na današnjoj sjednici imenuje Stručni savjet za lovstvo, Komisija za prizanja i odlikovanja, Komisija za lovačke ispite kao i Komisija za ocjenu trofeja.

U skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu UO-a predsjednik Salem Alihodžić je   predložio da se na dašnjoj sjednici izvrši  izbor potpredsjednika Upravnog odbora, predloživši za tu funkciju   Sifeta Žgalja, iz LD-a „Grebak-Ustikolina, čime se obezbjeđuje  zastupljenost lovačkih organizacija  BPK-a, obrazložio je svoj prijedlog Alihodžić.

Upravni odbor je jednoglasno  prihvatio prijedlog da potpredsjednik Upravnog odbora Saveza bude Sifet Žgalj.

•         Stručni savjet za lovstvo SLOuBiH

Salem Alihodžić je  predložio   potencijalne kandidata za sastav Stručnog  savjeta za lovstvo Saveza, sa kojima će biti  obavljene konsultacije i  razgovor o prihvatanju imenovanja u ovo stručno tijelo, te sa dopunom sedmog člana će biti poznat kompletna lista članova Stručnog savjeta.

Upravni odbor je razmotrio prijedlog sastava Stručnog savjeta za lovstvo, ujedno prihvativši prijedlog Omera Helda da u Stručni Savjet bude imenovan ispred SLD-a SBK-a Dr. Alen Salkić, što je Upravni odbor prihavtio kao i članove Stručnog savjeta i to: 

Prof.dr. Avdo Sofradžija,
Prof. dr. Mersudin Avdibegović,
Prof.dr. Maid Rifatbegović,
Dr.vet.med. Alen Salkić,
Dipl.ing.šum Kemal Starogorčić,
Dipl.vet.med Dražen Pavić,
Dipl.ing.šum Dervo Aljović

•         Komisija za priznanja i odlikovanja

Upravni odbor je imenovao i članove Komisije za prizanja i odlikovanje Saveza i to:

      1. Jasmin Dlakić - (LD-o Visoko) – predsjednik Komisije

      2. Izet Alagić ( LD-o Sanski Most)

      3. Amel Pločo ( LD-o Trnovo)

•         Komisija za lovačke ispite

Upravni odbor je bio jednoglasan i prihvatio   predloženi  sastav  Komisije za lovačke ispite,  jer se prilikom predlaganja vodilo računa da se zadovolje svi kriteriji propisani ZOL-u i Pravilnikom o programu, uvjetima  i načinu polaganja lovačkog ispita.

U pripremi i održavanju  lovačkih ispita posebno  će se nastojati da organizacija lovačkih ispita bude što racionalnija, a što je bio i zaključak prisutnih članova Upravnog odbora.

•         Komisiju za ocjenu trofeja

 U skladu sa zakonskim odredbama i potrebe vođenja baze podataka za trofeje, posebno evidentiranja i ocjenjivanja vrhunskih trofeja Upravni odbor imenuje Komisiju za trofeje u slijedećem sastavu:

1.      Nedžad Haračić, dipl.inž.šum.

2.      Alen Gurda, dipl.inž.šum.

3.      Emil Knih , dipl.inž.maš.

Add. 5 R a z n o:

a/ U diskusijama članova Upravnog odbora vezano za štampanje i izgled članske markice, za narednu godinu,  predloženo je da se ispita mogućnost da se na članskoj markici  štampa i rok važenje  članske markice, tj. do kada ona  daje pravo lova u lovnoj godini.

Takođe je bilo prijedloga da lovačke organizacije  uz narudžbenicu za preuzimanje članskih markica dostave i spisak članova kojima će markice biti dodjeljene. Međutim, Upravni odbor je zaključio da će se nakon potpisivanja obostarnog ugovora čalnica-Savez moći dobiti relevantniji podaci, te je zaključeno da se pristupi štampanju članskih markica za 2014.godinu, koje će lovačke organizacije preuzimati na osnovu narudžbenice pod uslovom da su izmirene članske obaveze za prethodnu godinu i da je izvršen povrat neutrošenih članskih markica za proteklu godinu..

Takođe je zaključeno da se pored članske legitimacije izradi i lovna karta, a i u skorije vrijeme i elektronska  lovačka kartica.

b/ Obzirom da je ugovor o izradi i štampanju „Lovačkog lista“ istekao potrebno je pristupiti produženju ugvora sa postojećom agencijom uz prijedlog da se potpiše anex ugovora na šest mjeseci.

Omer Helda je u diskusiji istako potrebu organizovanja tematske sjednice Upravnog odbora koja bi isključivo bila   posvečena  Lovačkom listu, na kojoj bi se uz svestranu anlizu lista,  počev od cijene usluga, uređivačke politike,  sadržaja lista, grafičke obrade i štampe usvojili određeni zaključci sve u cilju unapređenja i poboljšanja našeg glasila.

Kako smatra Helda potrebno je  razmislili o štampanju dvobroja Lista, što bi  sigurno bilo racionalnije nego što je to bilo do sada.

Inače, Savez mora direktno biti uključen u uređivačku politiku lista tako  da niti jedan broj list ne može biti štampan dok to od Saveza ne bude odobreno.

Jasmin Dlakić je prihvatio ideju da se oragnizuje tematska sjednica Upravnog odbora koja bi bila vezana za lovački list, a na kojoj bi se raspravilo o svim mogućim aspektima za poboljšanje i unapređenje lista, posebno u segmentu uređivačke politike.

Nakon diskusija,  Upravni odbor je odlučio da se potpiše Anex ugovora sa agencijom „PRrag“ d.o.o.Sarajevo,  za narednih (6) šest mjeseci.

c/ Upravni odbor je informisan da je Savez putem konkrsa Kantonalnog zavoda za zapošljavanje   zaposlio na jednu godinu pripravnika dipl.ecc za potrebe računovodstveno-knjigovodstvenih poslova Saveza.

d/ Upravni odbor je u skladu  sa skupštinskom odlukom i na osnovu ostvarenih pozitivnih rezultata u lovnoj kinologiji u ovoj godini. zaključio da se do konca 2013.godine obezbjedi sufinansiranje Lovnog kinološkog Saveza u FBiH u visini od 10.000,00 KM.

 Nakon što je iscrpljen dnevni red prve sjednice Upravnog odbora, predsjednik Salem Alihodžić, je zahvalio predsjedniku Skupštine Muhamedu Žuniću što prisustvuje današnjoj sjednici Upravnog odbora i zamolio da se obrati Upravnom odboru..

Uz pozdravne riječi i čestitke novoizabranim članovima Upravnog odbora Muhame Žunić je govorio o pozitivnim  efektima  održane Skupštine Saveza, kako vanredne tako i izborne Skupštine, koje su kako je istakao protekle na visokom  demokratskom nivou.

Pored usvojenog plana rada i aktivnosti, Upravni odbor bi trebao  posebnu pažnju fokusirati na finansiranje Saveza i smatram da  članovi Upravnog odbor moraju biti upoznati sa izvršenjem finansijkog plana i svim drugim finansijskim tokovima. Iz tog  razloga  sugerišem,  da Upravni odbor već na narednoj sjednici razmotri izvršenje finasijskog plana kako ostavrenih prihoda tako i rashoda.

Kada je u pitanju sufinansiranje projekata za unapređenje lovstva za koje su aplicirala lovačka udruženja  Saveza i za koja su odobrena i uplaćena određena sredstva, lično nisam za takav vid pomoći i Upravni odbor ubuduće treba iznači druge modalitet za pomoć članicama Saveza.

Sa medijskim predstavljanjem aktivnosti, rada i djelovanja  Saveza ne možemo biti zadovoljni, te u narednom peridu moramo više poraditi kako bi Savez javnosti  prezentirao svoje i aktivnosti članica koje se provode u cilju zaštite prirode i divljači,  te unapređenja lovstva, u svim njegovim segmentima istakao je na kraju izlaganja Muhamed Žunić.

Ovim je sjednica zavšila sa radom.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).